company logo

Visitors Counter

Home The News
The News

 

 
May 1, 2013. PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณาจารย์ มมร.จากวิทยาเขต ศูนย์การศึกษาฯต่างๆ และคณะสงฆ์จากทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม เข้าร่วมประชุมพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ำโขง ณ มมร.วิทยาเขตอีสานและเซ็นทาราฯขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้นำเที่ยวชมนิทรรศการและวิทยาเขตอีสานด้วย

 
May 2, 2013. PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง The Development of Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project โดยได้เชิญพระนักเผยแผ่จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม พร้อมทั้งตัว แทนจาก 7 วิทยาเขตและ ส่วนกลาง ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยในช่วงเช้าและบ่าย โดยในวันนี้เป็นการร่วมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเรื่อง พระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงในมิติของอาเซียน โดย นายมงคล วิศิษฏฺ์สตัมภ์ ผู้อำนวยการกองอาเซียน 2 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ต่อ ในช่วงค่ำ ณ โรงแรมเซน ทาราแอนด์คอนเวนชั่น ฟังการบรรยายเรื่องทิศทางพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงกับการศึกษาใน มหาวิทยาลัยสงฆ์ โดย พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโข และพระครูวินัยธรเชาวพิธ สุธีโร เวลา 22.00 น. ผู้เข้าอบรมพักผ่อน ณ โรงแรมเซนทาราแอนด์คอนเวนชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
May 3, 2013. PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง The Development of Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project เป็นวันที่ 2 หลังจากผู้เข้าสัมมนารับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ด้านบนประกอบไปด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นเป็นการสัมมนาเรื่อง สถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบัน โดย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร ดร. รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมตัวแทนจากแต่ละประเทศ ในช่วงบ่ายชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขง และโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย จากนั้นแบ่งกลุ่มสัมมนาย่อย เรื่องแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง ในช่วงเย็น นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มละ 15 นาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
May 4, 2013. PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง The Development of Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project เป็นวันที่ 3 หลังจากผู้เข้าสัมมนาร่วมรับประทานอาหารเช้าแล้ว เวลา 09.00 น. เป็นการลงนามธรรมปฏิญาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมกับการกล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ตัวแทนพระนักเผยแผ่ประเทศไทย พร้อมทั้งตัวแทนพระนักเผยแผ่อีก 4 ประเทศ จากนั้นเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมและของที่ระลึก พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการถวายสรุปรายงานโครงการ ในช่วงบ่ายผู้เข้าสัมมนาเดินทางสู่สถาบันลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อฟังการบรรยายเรื่อง สถานการณ์แม่น้ำโขงและผลกระทบต่อประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขง และเดินทางกลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
« StartPrev123NextEnd »

Page 1 of 3