company logo

Phrakrudhamaphisamai

Visitors Counter


May 2, 2013. PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง The Development of Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project โดยได้เชิญพระนักเผยแผ่จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม พร้อมทั้งตัว แทนจาก 7 วิทยาเขตและ ส่วนกลาง ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยในช่วงเช้าและบ่าย โดยในวันนี้เป็นการร่วมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเรื่อง พระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงในมิติของอาเซียน โดย นายมงคล วิศิษฏฺ์สตัมภ์ ผู้อำนวยการกองอาเซียน 2 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ต่อ ในช่วงค่ำ ณ โรงแรมเซน ทาราแอนด์คอนเวนชั่น ฟังการบรรยายเรื่องทิศทางพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงกับการศึกษาใน มหาวิทยาลัยสงฆ์ โดย พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโข และพระครูวินัยธรเชาวพิธ สุธีโร เวลา 22.00 น. ผู้เข้าอบรมพักผ่อน ณ โรงแรมเซนทาราแอนด์คอนเวนชั่น