company logo

Phrakrudhamaphisamai

Visitors Counter


May 3, 2013. PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง The Development of Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project เป็นวันที่ 2 หลังจากผู้เข้าสัมมนารับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ด้านบนประกอบไปด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นเป็นการสัมมนาเรื่อง สถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบัน โดย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร ดร. รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมตัวแทนจากแต่ละประเทศ ในช่วงบ่ายชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขง และโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย จากนั้นแบ่งกลุ่มสัมมนาย่อย เรื่องแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง ในช่วงเย็น นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มละ 15 นาที