company logo

Visitors Counter

Home The News มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน มอบให้ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และพระยูเกส สากายะ นำคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามทัศนศึกษาชมจังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบิน ณ สนามบินขอนแก่น นอกจากนี้ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางไปสนามบินขอนแก่น เพื่อส่งคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามเดินทางกลับไปยังประเทศ และส่งคณะผู้บริหารมมร.วิทยาเขตอีสาน คณะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น เพื่อไปศึกษาดูงานในประเทศออสเตรียด้วย